U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buitenkantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuis­plein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of  het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor het gehele bedrijventerrein De Vierslagen in Schoonebeek. Hiermee worden verschillende verouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige planregels en een duidelijke verbeelding. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld.
 
Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Digitale zienswijzen kunnen worden ingedien via www.emmen.nl/zienswijze.
 
Emmen, 15 oktober 2014
burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris                 A.J. Mewe
de burgemeester            C. Bijl